top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
"Wyspa Madera" (Wyspa Madera Tours, Unipessoal Lda.)

§1. Postanowienia Ogólne
 

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady ochrony danych osobowy oraz używania plików cookies przez „Wyspę Madera”

Wyspa Madera Tours, Unipessoal Lda. (NIF 517203928, Avenida Mário Soares 2, 6-M, Monumental Residence, Bl. 1A 9000-783 Funchal, Madera; dalej: „Wyspa Madera”).


2. Administratorem danych jest Wyspa Madera (dalej: Administrator).


3. Ochrona danych Klientów, zwanych dalej: Użytkownikami, odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Na takich samych zasadach odbywa się ochrona danych osobowych osób, na rzecz których Użytkownicy zawierają umowy za pośrednictwem Wyspy Madera. Przetwarzanie danych osobowych w.w. osób odbywa się w celu realizacji umów zawieranych z Dostawcami Usług za pośrednictwem Wyspy Madera, prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.


4. Administrator szanujemy prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).


5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.


6. Dane osobowe podawane przez Użytkowników są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
 

1. Jeżeli Użytkownik posiada konto na stronie internetowej Wyspy Madery lub składa rezerwację Administrator przetwarza niezbędne dla danej Atrakcji dane Użytkownika. O wymaganych danych do rezerwacji Atrakcji Klient zostaje poinformowany podczas składania rezerwacji (zazwyczaj są to: imię i nazwisko uczestników, telefon kontaktowy, miejsce odbioru na wycieczkę, godziny i daty wynajmu, miejsce odbioru i zwrotu auta). W przypadku niektórych atrakcji może być wymagane podanie wzrostu, wagi i numeru buta lub wieku co związane jest z odpowiednim doborem sprzętu przez Dostawcę Usług. W przypadku zakupu przewodników i poradników Administratora Użytkownik musi podać dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail.


2. Administrator jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na listę mailingową.


3. Dane osobowe przetwarzane są:


a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany bądź rozwiązania umowy którą Użytkownik zawiera za pośrednictwem Administratora z Dostawcą Usług, któremu są przekazywane niezbędne dla tego procesu dane osobowe oraz dla prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw będących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
d) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich przewodników i poradników Administratora;
e) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli
zapisał się na newsletter,
- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli Użytkownik zapisał się na listę mailingową.

 

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Wyspa Madera jest ich Administratorem) ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W.w. osoby mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

 

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wyspamadera.pl.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.


7. Dane osobowe osób mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT oraz firmom ubezpieczeniowym.

 

8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.organom ścigania).


9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


10. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


11. Administrator wdrożył szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.


12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje.


13. Przetwarzanie danych osobowych trwa nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych wyżej celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Pliki cookies
 

1. Witryna www.wyspamadera.pl / https://www.wyspamadera.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.


2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Wyspa Madera stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody jej serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Wyspy Madera w celu optymalizacji działań.


5. Na witrynie Wyspie Madera wykorzystywane są następujące pliki cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl


7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

bottom of page